Disclaimer

1. Inhoud van de online geboden informatie
PLM Xpert aanvaardt geen verantwoordelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de actualiteit, nauwkeurigheid, volledigheid of kwaliteit van de geboden informatie. PLM Xpert wordt bij voorbaat gevrijwaard voor materiële en immateriële schade die is ontstaan door het gebruik of niet-gebruik van de geboden informatie en/of het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, tenzij de schade aantoonbaar is veroorzaakt door opzet of grove schuld van PLM Xpert. Alle informatie is onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving en is niet bindend.
PLM Xpert behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de publicatie te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of deze tijdelijk of definitief te staken.

2. Links en verwijzingen

Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere internetpagina’s (links) die buiten de verantwoording van PLM Xpert liggen, kan een aansprakelijkheidsverplichting alleen dan in werking treden, indien PLM Xpert van de inhoud kennis had en het PLM Xpert technisch mogelijk zou zijn geweest en van PLM Xpert redelijkerwijs had kunnen worden verwacht dat PLM Xpert het gebruik van onwettige inhoud zou verhinderen. PLM Xpert verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de plaatsing van de links, de betreffende gelinkte pagina’s vrij waren van onwettige inhoud. PLM Xpert heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of de auteursrechten van de pagina’s waarnaar is gelinkt/wordt verwezen. Dit geldt ook voor links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod alsook voor bijdrages van derden in gastenboeken, discussieforums, of mailinglijsten aangeboden door PLM Xpert.
Voor onwettige, verkeerde of onvolledige inhoud en in het bijzonder in geval van schade die is ontstaan door het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is slechts de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen aansprakelijk en niet diegene die een link naar deze pagina’s heeft geplaatst.

3. Gegevensbescherming

PLM Xpert hecht veel waarde aan de bescherming van uw individuele persoonlijkheidsrechten. De gegevens die aan PLM Xpert worden verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. De toegang tot, verwerking van en het gebruik van deze gegevens, zijn altijd onderworpen aan de toepasselijke wetgeving.

Wanneer de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) geboden wordt, geschiedt dit door de gebruiker op geheel vrijwillige basis. Wanneer dit technisch mogelijk en redelijk is, kunnen de geboden services ook worden gebruikt en betaald zonder deze gegevens te onthullen, bijv. met anonieme gegevens of een alias.
Dit privacybeleid is alleen van toepassing op deze website. Het is niet van toepassing op websites waaraan deze website is gelinkt.

4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient beschouwd te worden als deel van de publicatie vanwaar u verwezen werd. In het geval dat delen of enkele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig rechtsgeldig zijn, blijft het overige deel van dit document qua inhoud en geldigheid onberoerd.